Orientačná ponuka

Archa Domov seniorov SNAŽÍME SA PRIDAŤ ROKOM ŽIVOT 

 

Cesta: Titulka > Podmienky prijatia

 

Podmienky prijatia

 
 
 

1. Občan žiadateľ si podá "Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu" na

sociálnom oddelení príslušnej mestskej časti Bratislavy, t. j. kde občan žiadateľ

trvalý pobyt. V žiadosti je potrebné uviesť konkrétny druh sociálnej služb y.

 

Domov seniorov ARCHA poskytuje nasledovné sociálne služby:

·         Denný stacionár – ambulantná forma (od 8:00 16:00)

·         Zariadenie opatrovateľskej služby - 24-hodinová starostlivosť, zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to max. na 6 mesiacov v roku

·         Zariadenie pre seniorov - 24-hodinová starostlivosť, zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú

 

 

2. Po vydaní R ozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a nadobudnutí jeho

právoplatnosti, si podá občan žiadateľ Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej

služby v Domove seniorov ARCHA, R ozvodná 25, 831 01 Bratislava.

 

K Žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby je potrebné doložiť:

- právoplatné R ozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (viď bod 2)

- posudok k Rozhodnutiu o odk á zanosti na soci á lnu slu ž bu

- potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o výške dôchodku (info linka0800 123   123) alebo potvrdenie o inom pr í jme, pr í padne v ýš ke d ô chodku/pr í jmu man ž ela/man ž elky

- vyhlásenie o majetku (podpis na tomto tlačive treba úradne overiť)

(Nie je potrebné priložiť ak žiadateľ na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára jeho zdravotnom stave nemôže sám urobiť právny úkon podpísať vyhlásenie majetku)

- vyhlásenie lekára, ak žiadateľ vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať

žiadosť a uzavrieť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby

- lekárska správa (posledná prepúšťacia správa) prípadne iné aktuálne lekárske správy od lekárov-špecialistov

- v prípade, že rodinný príslušník disponuje splnomocnením/generálnou plnou mocou, prosím priložiť aj tento dokument

 

 

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Podmienky prijatia

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies